O klasztorze

Początek tej placówki kościelnej datuje się na dzień 3 marca 1403r., kiedy to król Władysław Jagiełło podpisał dokument zezwalający na wybudowanie w tym miejscu kościoła przez zakon Augustianów. Od XVII wieku na skutek zawiści związanych z hojnymi datkami na zakon, powstają liczne spory władz miejskich z klasztorem. Prawdziwi trudne chwile przychodzą pod koniec XVIII wieku, gdy wcielono w życie ustawy cesarza austriackiego Józefa II. Liczba zakonników malała – w 1797r. było ich czterech. W 1807r. część budynków klasztornych zajęło wojsko. Po odejściu ostatnich Augustianów, w 1841r., przybyli tutaj pierwsi Karmelici.

Zaraz po dokonaniu królewskiej fundacji w początku XV w. zaczęto budować murowany kościół w stylu gotyckim. Architektoniczna rzeźba kościoła ukształtowała się po pożarze w 1865r. i zasadniczej formie trwa do dzisiaj. Sama budowla nosi cechy stylu eklektycznego, zawierający elementy gotyckie, rozwiązania romańskie i neoromańskie.

W kościele w Pilźnie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia. Na uwagę zasługuje historia tego wizerunku Madonny. Według jednej z legend obraz do Pilzna przyniósł Sierosław, uczeń św. Metodego. Inni uważali, że historia obrazu zaczęła się w XI w., gdy został on zawieszony w baszcie grodowej. Prawdopodobnie to Benedyktyni, do których należała osada byli pierwszymi promotorami kultu Bogarodzicy. Szczególnym momentem wzrostu kultu był rok 1241 po najeździe tatarskim. To właśnie Matce Bożej przypisywano cudowne ocalenie od wrogów. Wtedy tez obraz przeniesiono w uroczystej procesji do kościoła farnego. Pod koniec XIII w. powstaje Bractwo N.M. Pilzneńskiej, założone dla złożenia hołdu za kolejne ocalenie grodu od najazdu tatarskiego w 1287r. Oficjalnie bractwo zostało zatwierdzone przez papieża Bonifacego IX w 1400r. Obraz znalazł swoje nowe miejsce w ołtarzu ufundowanym przez rodzinę Sanguszków. Przed Madonną Pilzneńską składali hołd polscy królowie. Tutaj modlił się Władysław Łokietek, którego wierny rycerz Prandota z Ostrowa zawiesił godło zjednoczonego Królestwa Polskiego. W wyprawie na Ruś, w Pilźnie zatrzymuje się hufiec Kazimierza Wielkiego, aby tu poświęcić tarcze i miecze. Przed wizerunkiem Panny Maryi modliła się monarsza para: Jadwiga i Władysław Jagiełło, która przy obrazie zawiesiła godła obu narodów: polskiego i litewskiego. W czasie pożaru Pilzna w 1474r. zniszczeniu uległ obraz Pilźnieńskiej Pani. Około 1500 roku, jedne z Augustianów ma wizje Matki Bożej, aby przekonać współbraci do namalowania Jej nowego wizerunku. Nowy obraz zostaje wychodzi spod pędzla Lazarusa Gertnera. Kult Matki Bożej jest wciąż bardzo żywy, przed obrazem niezmiennie zanoszono prośby i składano podziękowania. Drugim tragicznym wydarzeniem dla miasta i obrazu był dzień 18 marca 1657r. – napaść wojsk węgierskich dowodzonych przez Rakoczego. Miasto zostało złupione, a na koniec spalone. Ocalały fragment obrazu mieszkańcy umieścili na murze nadwątlonego pożarem kościoła klasztornego. Obraz został na nowo odnowiony po potopie szwedzkim w 1663r. Do dalszego rozwoju kultu przyczyniło się, powstałe w 1678r. i zatwierdzone przez papieża Klemensa X, Arcybractwo Paska N.M.P. W 1809r. w czasie powstania galicyjskiego, wojska austriackie chciały spalić obraz. Dzięki determinacji i fortelowi dwóch kobiet: panny Bozańskiej i panny Bobrowieckiej, wizerunek matki Bożej ocalał. W 200 – rocznicę wiedeńskiej odsieczy kopia obrazu znalazła się w tutejszym budynku magistratu. Do Pani Pilźnieńskiej modlono się w szczególny sposób w czasie ciężki lat obu wojen światowych, a także w latach komunizmu. Dziś wielu pielgrzymów przybywa przed obraz Madonny Pocieszenia, by wypraszać dla siebie i bliskich potrzebne łaski.